โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานประกันคุณภาพภายใน
งานประกันคุณภาพภายใน
      โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้  เพราะต้องรับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอกโดย  สมศ.  ตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้  โรงเรียนจึงต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในขึ้นมาตามกรอบของกระทรวง  เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาและเป็นการสร้างความพร้อมต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา  และมีเป้าหมายให้โรงเรียนสามารถผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามให้ได้ในที่สุด  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพภายใน  โดยกำหนดให้มีการวางแผน  ดำเนินงาน  ประเมินผล  และปรับปรุงแก้ไข  ให้กระบวนการทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นระบบ มีมาตรฐาน  และสามารถผดุงรักษาคุณภาพการทำงานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พุทธศักราช  ๒๕๔๒  (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.  ๒๕๔๕)  
       ในที่สุด ด้วยเหตุนี้ฝ่ายธุรการ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ และมอบหมายให้ครูนิวัฒน์ เปลี่ยมลาภ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งจะมีการนิเทศ กำกับ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงาน โครงการ กิจกรรม ทุกสิ้นเดือน  
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93 KB
การนิเทศ กำกับ ติดตามผลการดำเนินโครงการฯ ตลอดปีการศึกษา

        การกำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษาได้ กำหนดแนวทางในการกำกับ ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบและการรายงานผลการปฏิบัติงาน/การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการไว้ดังนี้

         การกำกับ ติดตาม

โรงเรียนจัดระบบการกำกับ ติดตามผลการปฏิบัติงานตามจุดเน้นและกลยุทธ์ ในเรื่องขั้นตอน วิธีการ บุคลากร ระยะเวลาดำเนินการ และงบประมาณ

โรงเรียนจัดให้ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติงาน เมื่อสิ้นสุดการดำเนินการ เพื่อให้ทราบความก้าวหน้า อุปสรรค ปัญหาและความสำเร็จของงาน

การประเมินแผน/โครงการ/กิจกรรม

โรงเรียนได้ประเมินความก้าวหน้าของการดำเนินงาน/โครงการ ตลอดจนการพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของงาน/โครงการนั้นๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด  เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่กำหนด   การตรวจสอบจึงเป็นกระบวนการที่บ่งชี้คุณภาพของงาน/โครงการของโรงเรียนว่าประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายหรือไม่เพียงใด โดยได้ดำเนินการ ดังนี้

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล

สร้างเครื่องมือประเมินผล

ดำเนินการประเมินผลก่อนดำเนินโครงการเพื่อดูความเป็นไปได้ระหว่างดำเนินโครงการเพื่อดูความก้าวหน้าและปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อดูประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงานตามโครงการ

การรายงานผลและจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

 โรงเรียนมีคณะกรรมการดำเนินงานรวบรวมผลการดำเนินงาน/โครงการ    ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญของโรงเรียนที่จะต้องรายงานผลให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู้ความสำเร็จ และปัญหาอุปสรรค เพื่อร่วมมือสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงาน/โครงการของโรงเรียนให้ประสบผลสำเร็จในปีต่อไป

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา ได้กำหนดแนวทางในการรายงานผลการดำเนินงาน/โครงการ ดังนี้

รายงานผลการดำเนินงาน/โครงการเมื่อสิ้นสุดแต่ละกิจกรรมที่กำหนดไว้โดยผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม

สรุปผลการดำเนินงาน/โครงการ ทุกเดือน

ทุกสิ้นปีการศึกษาโรงเรียนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเพื่อเผยแพร่ให้ชุมชนหน่วยงานต้นสังกัดได้ทราบต่อไป

งานประกันคุณภาพภายใน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 77 KB