โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สาส์นจากผู้บริหาร
สาส์นจากผู้อำนวยการ

สาส์นจากผู้บริหารฝ่ายอำนวยการ


สาส์นจากผู้บริหารฝ่ายวิชาการ
สาส์นจากผู้บริหารฝ่ายกิจการนักเรียน