โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง การกระจายอำนาจการบริหารและจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไปยังคณะกรรมการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550ได้กำหนดเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เป็นภารกิจของโรงเรียนในด้านการวางแผนการบริหารการศึกษา โดยให้ใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในภาคการปฏิบัติจริง ซึ่งอยู่ในกรอบทิศทางของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา5ปี ของโรงเรียน รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจที่กำหนดเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับความในข้อ16(ช) ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553ได้กำหนดให้จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี เพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในเช่นกัน โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการนี้ขึ้น

โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู และผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 347.71 KB