โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางรุ่งรวี จำปาทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางศศิธร แจ่มโภคา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางรัสนีย์ ตันชัย
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นางอินทิรา แสวงการ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 ปี