โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางรุ่งรวี จำปาทอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางอินทิรา แสวงการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

นางศศิธร แจ่มโภคา
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางรัสนีย์ ตันชัย
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน