โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

ธนารัตน์ บุญเทียม
ครู

ขวัญใจ เกิดสุข
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/3

เกตุดาลักษณ์ ชาญปรีชา
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/4

นิ่มนวล สิงห์น้อย
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/5

อุษณีย์ สังข์ทอง
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

สายพิน คล้ายเรียน
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

รุ่งอรุณ กาญจนพันธ์
ครู
ครูประจำชั้น /0

สมพร สาลี
ครู
ครูประจำชั้น /0

สุรีย์ ถีนารมย์
ครู
ครูประจำชั้น /0

ศศินา เพ็ชรจินดา
ครู
ครูประจำชั้น /0

อัมพร ถือสัตย์
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

โสภา แฉล้มศรี
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

พรปวีณ์ หยกฟ้าวิจิตร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

สมาพร ชุมพล
ครู
ครูประจำชั้น /0

อัญชลี ชัยรักษา
ครู
ครูประจำชั้น /0

พรทิพย์ วะโร
ครู
ครูประจำชั้น /0

วรรณา เพ็ชรดี