โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

อังคณา ศรีวัฒนะ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

กาญจนา ประกอบผล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นงนุช ประจงใจ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

อุไร ประสมสุข
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

ขวัญจิตร ชูเดช
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

ดวงใจ ศรีเจริญ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

วรินญา วิถี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

ปรียา สกุลณี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1