โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เจ้าหน้าที่โรงเรียน

พูลศรี ศรีสัจจะ
บรรณารักษ์

วารุณี ศิริบูรณภานนท์
เจ้าหน้าที่ร้านสหกรณ์โรงเรียน