โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

กาญจนโกมุท รัตนธรรมถาวร
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

มุทิตา ถือสัตย์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

มนสิชา บุญเทียม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

สุทิศา นิธิเมธาวี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นิสา ประสานมิตร
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

บุหงัน นิลเกตุ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

แสงทอง ศิลาอาส์น
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

ยุพเยาว์ เศรษฐิศักดิ์โก
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1