โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

ดนัย นาชัยดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นุชลี พ่อตาแสง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นงลักษณ์ ตั้งมั่น
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

เพียรพิศ ภิบาลญาติ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นิภา แสงศรี
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/5