โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

ปิยะณัฐ บุญรอดรักษ์
ครู

กฤษฏา แสวงการ
ครู
ครูประจำชั้น /0

ธรรมรงค์ ยศเครือ
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

อภิญชิต แก้วเรือง
ครู

อภิชาต พึ่งฝั่ง
ครู