โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

สุกัญญา ประภาโส
ครู

สมพล ศักดิ์วิเศษ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ฐิติวัจน์ บุญญะโกศล
ครู