โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา
6/1 ถ.โลกะกะลิน   ตำบลท่าใหม่  อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
เบอร์โทรศัพท์ 039431158
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นพดล ถีนารมย์
ครู

สุดใจ ธนะมูล
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

พรรณิการ์ มิ่งนาขวัญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

ลูกจันทร์ ชัยมงคลสุข
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

คนึงนิตย์ อินทร์อุดม
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

ศราวุธ บุญรอดรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2